Řád školní družiny

Práva a povinnosti dětí a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis – Organizační řád pro ŠD. Je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Práva dětí vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 

 1. Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

Práva dětí:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou,
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Dítě má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Dítě musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 • být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

Povinnosti dětí:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,  
 • své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,
 • chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou,
 • zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
 • přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,
 • během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se děti obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají děti podepsané.

Dítě je povinno chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy dítě ze ŠD vyloučeno.

Děti nesmějí:

 • nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 • nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,
 • pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,
 • používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky dítěte vůči jinému dítěti či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 • v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD děti nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Dítě se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny,
 • dítě, které hrubě, opakovaně a závažně narušuje činnost školní družiny, bude po projednání se zákonnými zástupci vyloučeno nebo podmínečně vyloučeno z docházky do ŠD,
 • s rodiči, kteří nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude dítěti ukončena docházka do ŠD.

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí

 • děti jsou povinny zacházet s vybavením školní družiny šetrně,
 • místnost školní družiny i své místo udržují v čistotě a pořádku,
 • majetek školní družiny chrání před poškozením,
 • majetek školní družiny nesmějí děti odnášet domů,
 • v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Práva:

 • přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku vychovatelce,
 • odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku vyplněním odhlášky a předáním vedoucí vychovatelce,
 • být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty, podněty případně stížnostmi,
 • být vychovatelkou informováni o činnosti dítěte a o jeho chování v době pobytu v ŠD,
 • v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku, zástupce pro 1. stupeň nebo na ředitele školy.

 

Povinnosti:

 • přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Družina,
 • na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!
 • pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas vždy písemně oznámit,
 • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky,
 • při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka telefon u bočního vchodu u spodní brány s označením ŠKOLNÍ DRUŽINA a žáka si osobně převezmou v oddělení od vychovatelky,
 • na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 dětí. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají písemnou žádost nejpozději 3 týdny před zahájením prázdnin vedoucí vychovatelce školní družiny,
 • příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 200 Kč měsíčně,
 • veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka, zástupce pro 1. stupeň nebo ředitel školy,
 • s tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i děti seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním,
 • v případě, že si rodiče nebo osoby jimi pověřené nevyzvednou dítě do konce provozní doby ŠD, bude postupováno následovně:
  1. vychovatelka zůstane ve ŠD do 16.45 hod.
  2. vychovatelky kontaktují teůefonicky rodiče
  3. zákonný zástupce v případě, že si nemůže dítě vyzvednout včas, okamžitě informuje vychovatelky
  4. pokud se pozdní vyzvednutí bude opakovat, jedná se o závažné porušení činnosti školní družiny a bude zahájeno řízení o ukončení docházky dítěte do ŠD,
 • v případě absence jedné vychovatelky je možné oddělení rozdělit (počet dětí v oddělení nesmí překročit 30), v ostatních případech je zajištěno zastupování z řad učitelů.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD u šaten
 • docházka přihlášených dětí je povinná. Nepřítomnost dítěte zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných dětí. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.
 • Dítě nesmí opustit školní družinu bez vědomí vychovatelky oddělení. Za dítě, které bylo ve škole a do školní družiny se nedostavilo, vychovatelka nezodpovídá.
 • oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. v platném znění),
 • Při zaměstnání dítě neopouští své místo bez dovolení a pracuje podle pokynů vychovatelky. V žádném případě nesmí opustit areál školy a ŠD. Nevolnost nebo poranění hlásí příslušné vychovatelce.
 • Děti ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení,
 • při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 dětí. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce,
 • stravování - vychovatelka vede děti k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním   správných stravovacích návyků dětí,
 • pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn

 

Provoz ŠD

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, přednostně pro děti v přípravné třídě, žáky 1. - 3. ročníku, v případě volné kapacity mohou být přijati žáci 4. a 5. ročníku. V provozu je od 6.30 hod. do 7.40 hod. a od konce vyučování do 16.30 hod. v místnostech přidělených školní družině. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7.15 hod. žákovským vchodem.

Rámcový režim dne ŠD

06.30 – 07.40         

 • ranní družina (volná činnost dle zájmu a zaměření žáků)

10.55 – 11.40         

 • dělené vyučování (úterý, čtvrtek)

11.40 (12.35) – 13.30         

 • konec dopoledního vyučování, oběd, hygiena,
 • sebeobslužné činnosti, 
 • odpočinkové činnosti (dle individuálního přání), 
 • odchody žáků

13.30 – 14.30        

 • rekreační a zájmové činnosti, 
 • sportovní aktivity (outdoorové i indoorové), 
 • pobyt venku, vycházka, exkurze

14.30 – 16.30        

 • didaktické hry, příprava žáků na vyučování, 
 • individuální odpočinkové činnosti
 • hygiena, sebeobslužné činnosti
 • odchody žáků

 

Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a počtu dětí v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

Odchody dětí ze školní družiny

Děti odchází ze ŠD na základě:

 • zápisního lístku do ŠD (pravidelně),
 • jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů
 • odchod dítěte na základě telefonické, SMS nebo ústní dohody není možný!!!

 

Časy odchodů dětí:

 • po ukončení vyučování kdykoli do 13.30 hod.,
 • od 14.30 hod. do 16.30 kdykoli

 

V době od 13.30 do 14.30 jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, hřiště) a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům. Děkujeme, že tento čas respektujete.

 

Dokumentace

Ve ŠD se vede tato dokumentace:

 • zápisní lístky pro děti, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • týdenní plány
 • docházkový sešit (pro ranní ŠD, pro dělené vyučování, pro nepravidelnou docházku žáků)

 

Platba za školní družinu

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 200,- Kč / měsíc. Platby za školní družinu probíhají výhradně bezhotovostním platebním stykem.

Platba je hrazena ve dvou splátkách:

·         do 30. září příslušného roku na období září až prosinec (800,- Kč)

·         do 20. ledna příslušného roku na období leden až červen (1. 200,- Kč)

Platby jsou zasílány na účet č. 41027824/0600. Variabilní symbol je osobní číslo dítěte. Platbu provedou zákonní zástupci na základě platebního příkazu, který jim bude zaslán prostřednictvím Bakalářů a také předán do notýsku dítěte vychovatelkami školní družiny.

V případě přerušení činnosti školní družiny na déle než pět pracovních dnů v měsíci, dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 •  účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákon o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce pro I. stupeň ZŠ.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
 3. Vedoucí vychovatelkou školní družiny byla určena p. Marie Šplíchalová.
 4. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni vychovateli v průběhu 2. a 3. dne školního roku, seznámení je zaznamenáno v přehledu výchovně vzdělávací práce.
 5. Zákonní zástupci žáků obdrží na požádání vnitřní řád školní družiny v tištěné podobě, řád je pro ně zpřístupněn na nástěnce školní družiny a na webových stránkách školy.
 6. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
 7. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 8. Směrnice nabývá účinnosti dnem:1.9.2021

 

 V České Lípě dne 22. 2. 2021
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy