Řád školní družiny

Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 

 1. Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

Práva žáků:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou,
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 • být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

Povinnosti žáků:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,  
 • své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,
 • chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou,
 • zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
 • přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,
 • během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

Žáci nesmějí:

 • nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 • nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,
 • pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,
 • používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 • v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 • jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 • žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně,
 • místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku,
 • majetek školní družiny chrání před poškozením,
 • majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů,
 • v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Práva:

 • přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku vychovatelce,
 • odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku vyplněním odhlášky a předáním vedoucí vychovatelce,
 • být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty, podněty případně stížnostmi,
 • být vychovatelkou informováni o činnosti žáka a o jeho chování v době pobytu v ŠD,
 • v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitele školy

 

Povinnosti:

 • přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Družina,
 • na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!
 • pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas vždy písemně oznámit,
 • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky,
 • při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka telefon u bočního vchodu u spodní brány s označením ŠKOLNÍ DRUŽINA a žáka si osobně převezmou v oddělení od vychovatelky,
 • na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 dětí. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají písemnou žádost nejpozději 3 týdny před zahájením prázdnin vedoucí vychovatelce školní družiny,
 • příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 200 Kč měsíčně,
 • veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy,
 • s tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním,
 • pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům, po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou, v případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD
 • docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.
 • oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. v platném znění), 
 • žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení,
 • při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce,
 • stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním   správných stravovacích návyků žáků,
 • pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn

 

Provoz ŠD

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, přednostně pro žáky 1. - 3. ročníku, v případě volné kapacity mohou být přijati žáci 4. a 5. ročníku. V provozu je od 6.30 hod. do 7.40 hod. a od konce vyučování do 16.30 hod. v místnostech přidělených školní družině. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7.15 hod. žákovským vchodem.

Rámcový režim dne ŠD

06.30 – 07.40         

 • ranní družina (volná činnost dle zájmu a zaměření žáků)

11.40 (12.35) – 13.30         

 • konec dopoledního vyučování, oběd, hygiena,
 • sebeobslužné činnosti, 
 • odpočinkové činnosti (dle individuálního přání), 
 • odchody žáků

13.30 – 14.30        

 • rekreační a zájmové činnosti, 
 • sportovní aktivity (outdoorové i indoorové), 
 • pobyt venku, vycházka, exkurze

14.30 – 16.30        

 • didaktické hry, příprava žáků na vyučování, 
 • individuální odpočinkové činnosti
 • hygiena, sebeobslužné činnosti
 • odchody žáků

 

Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

 

Odchody žáků ze školní družiny

Žák odchází ze ŠD na základě:

 • zápisního lístku do ŠD (pravidelně),
 • jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů

 

Časy odchodů žáků:

 • po ukončení vyučování kdykoli do 13.30 hod.,
 • od 14.30 hod. do 16.30 kdykoli

 

V době od 13.30 do 14.30 jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, hřiště) a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům. Děkujeme, že tento čas respektujete.

 

Platba za školní družinu

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 200,- Kč / měsíc. Platby za školní družinu probíhají v hotovosti pověřené paní vychovatelce.

Poplatek za docházku do ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 200,- Kč / měsíc
 • Provádí se v hotovosti vychovatelce
 • do 20. září příslušného roku částkou 400,- Kč
 • do 15. každého následného měsíce (říjen – květen) částkou 200,- Kč
 • platba může být také uhrazena na období září - prosinec (800,- Kč) a období leden - červen (1 200,-Kč) nebo na celý rok (2 000,-Kč)

 

V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. může být poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 •  účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákon o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

 dne 1. září 2017
PhDr. Radek Častulík, ředitel školy