Všeobecné informace o zápisu

zveřejněno 22.3.2021

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD

ZÁPIS DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Ve shodě s MŠMT vydávám v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

 • Zápis bude probíhat v termínu od 12. dubna do 16. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, nejlépe i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Podání žádosti

Pro zápis bude využit systém elektronické registrace.

 • Registrace bude otevřena od 22. 3. 2021 do 30. 4. 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: q43v4w4
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), výhradně na e-mailovou adresu: pavlickova.pavlina@zslada.cz
 3. poštou na adresu: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, Česká Lípa, 470 05
 4. vhodit do schránky na budově školy u ředitelského vchodu, přihlášku vložte do obálky a obálku označte ZÁPIS
 5. osobní podání (jen ve výjimečných případech): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je to možné v pondělí 12. dubna a ve středu 14. dubna v čase od 9.00 do 16.00 hod, je nezbytné si předem domluvit čas schůzky na telefonu: 736 483 067, tak aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

 

Bližší informace k zápisu můžete získat na telefonu: 736 483 067, případně e-mailu: pavlickova.pavlina@zslada.cz

CZ flag Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 DOCX nebo PDF

Mongol flag Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 DOCX nebo PDF

Průběh zápisu

V letošním roce se uskuteční pouze formální část zápisu

Formální část zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, případně jinou adresu pro doručování

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 • Povinná příloha – RODNÝ LIST DÍTĚTE, při dálkovém zápisu kopie

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona), podává zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je možné se objednat na telefonu: 728 541 505778 499 169 nebo pomocí formuláře:

 

 

Procesní postup:

MÁM JIŽ DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKO

 • podejte pouze žádost o odklad
 • doporučení k žádosti přiložte

Co se bude dít: ředitel do 30 dnů rozhodne o odložení povinné školní docházky, kdyby něco chybělo, vyzve vás k doložení

NEMÁM DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKO, ALE DÍTĚ JIŽ BYLO NA VYŠETŘENÍ

 • podejte žádost o odklad a uveďte v ní, že dítě na vyšetření bylo a doporučení do školy dodáte dodatečně
 • současně podejte žádost o zápis k základnímu vzdělávání

Co se bude dít: ředitel zahájí řízení o přijetí i řízení o odkladu, jakmile dodáte doporučení v termínu do 30 dnů, žádosti sloučí a rozhodne o odkladu

NEMÁM STANOVISKO, ALE MÁME TERMÍN

 • podejte žádost o odklad a uveďte v ní, kam s dítětem jdete a kdy
 • současně podejte žádost o přijetí

Co se bude dít: ředitel zahájí řízení o přijetí i řízení o odkladu, jakmile dodáte doporučení v termínu do 30 dnů, žádosti sloučí a rozhodne o odkladu, jakmile nedodáte, obě řízení přeruší a bude čekat na doporučení a určí lhůtu, do kdy ho máte dodat. Když byste to ve lhůtě nestihli, rozhodne o přijetí a řízení o odkladu zůstane přerušené. Jestliže dodáte doporučení do srpna, vydá rozhodnutí o odkladu, které bude platné.

NEMÁME STANOVISKO A NEMÁME TERMÍN, ALE MÁME ZÁJEM

Přečtěte si poučení v úvodu. Podejte obě žádosti a požádejte o poskytnutí školské poradenské služby – objednejte dítě na vyšetření. Ředitel bude postupovat jako v předchozím případě.

Žádost o odklad povinné školní docházky DOCX nebo PDF

 

V případě povolení odkladu a zájmu (velmi doporučujeme) vyplní rodiče žádost o přijetí dítěte do PŘÍPRAVNÉ třídy, která bude od 1. 9. 2021 v naší škole zřízena. Tuto žádost odevzdají co nejdříve vedení školy.

Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni v červnu na schůzku (termín upřesníme), kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.

Žádost o přijetí do přípravné třídy  DOCX nebo  PDF

 

Doplňující informace

Přednostně jsou do 1. třídy přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové školy podle vyhlášky města Česká Lípa č. 3/2016. Zákonní zástupci si mohou zvolit pro dítě i jinou základní školu než spádovou.

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. Žádost o přijetí  je nutné podat i u dítěte i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona).

Rodiče (zákonní zástupci) při osobním podání předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Oba doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu, bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitel. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou města Česká Lípa.

Vyhláška města Česká Lípa o stanovení školských obvodů základních škol

 

Oznámení o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením seznamu u žákovského vchodu a na webových stránkách školywww.zslada.cz. Uchazeči, kteří budu přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

 

Zajímavosti pro rodiče

15. června 2021 od 17.00 hodin se pak uskuteční schůzka rodičů s učitelkami, které budou v prvních třídách a přípravné třídě vyučovat. Zde již rodiče obdrží veškeré informace pro nástup dítěte do 1. třídy a přípravné třídy v naší škole. Sledujte naše webové stránky.

Na co by rodič neměl ze začátku zapomínat:

 • každodenní kontrola aktovky za přítomnosti svého prvňáčka
 • denně ořezané tužky, dítě jich má mít v zásobě několik
 • příprava školních pomůcek za jeho přítomnosti, společné ukládání do aktovky
 • nákup školních pomůcek raději až po poradě s vyučujícím
 • přípravu na vyučování je lepší rozdělit na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut
 • příprava by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
 • příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky
 • v klidu si povídat s dítětem o tom, co prožilo ve škole
 • vysvětlit, čemu dítě nerozumělo
 • pochválit i za drobné úspěchy

 

Co by měl umět předškolák:

 • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů
 • obléknout i převléknout se do cvičebního úboru, zavázat si boty,
 • zvládat sebeobsluhu a hygienu, zavírat a otvírat aktovku a penál
 • uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami
 • poznat základní barvy
 • vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou
 • připravit svačinku na ubrousek a mýt si ruce
 • poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu
 • umět si povídat si s rodiči, správně vyslovovat
 • uložit věci do aktovky

 

CZ flag Desatero pro rodiče   PDF

Mongol flag Desatero pro rodiče   PDF

V České Lípě dne 22. března 2021

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy