Provoz školy a školních aktivit, hygienická a epidemiologická pravidla od 1. 9. 2021

Č.j. :ZSCL-Lada/693/21

Pokyn ředitele školy:

Hygienická a epidemiologická pravidla, provoz školy a školních aktivit od 1. 9. 2021

V souladu s platným  mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZd) a pokynem MŠMT ze dne 17. 8. 2021 a s ohledem na konkrétní provozní podmínky ve školní budově stanovil ředitel níže uvedená pravidla provozu školy a školních aktivit platná od 1. 9. 2021 do odvolání.

Obecné informace

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy, žáky a zákonné zástupce žáků, že pokud mají příznaky infekčního onemocnění, nemohou do školy vstoupit a ani se nemohou účastnit školních akcí či aktivit mimo školu.
 • Komunikačním kanálem pro předávání souvisejících informací je především školní informační systém Bakalář, dále Office 365 (e-mail, Teams), případně školní web. Proto velmi doporučujeme žákům a rodičům, aby si nainstalovali aplikaci Bakaláři na své mobilní telefony. Aktualizace kontaktů bude provedena pomocí dotazníku (předají třídní učitelé 2. 9. 2021).
 • Škola zahajuje svou činnost ve školním roce 2021-2022 v plném rozsahu, bude však pečlivě zvažovat konání akcí a aktivit, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu osob.
 • Na počátku školního roku, konkrétně ve dnech 1. 9. (všichni žáci s výjimkou 1. tříd), 2. 9. (pouze žáci 1. tříd)), 6. 9. (všichni žáci) a 9. 9. (všichni žáci), bude probíhat screeningové testování žáků pomocí antigenních testů „Genrui BioTech test“ – podrobné informace o testování jsou přílohou tohoto dokumentu, včetně pravidel pro případ odmítnutí testování.
 • Adaptační kurz pro žáky 6. A, B se BUDE KONAT, pokud nedojde po 9. září 2021 ke změně opatření.
 • V průběhu školního roku mohou být v závislosti na aktuální epidemiologické situaci  vydána další pravidla či opatření.
 • S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.
 • Připomínáme též povinnost občanů ČR postupovat dle platného opatření MZd při návratu ze zahraničí tak, aby ve škole nebyla ohrožena epidemiologická situace.

 

Základní principy chování ve škole

 • Skupinová izolace (omezení kontaktů mezi žáky z různých tříd)  a  sociální distance (dodržování bezpečného odstupu) v rámci provozních možností školy.
 • Řádná respirační hygiena (tj. mytí a dezinfekce rukou, kýchání a kašlání do jednorázového kapesníku a jeho následné vyhození do odpadu) a případně další opatření v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních (zejména ochrana úst a nosu - roušky, respirátory).
 • Vzhledem k tomu, že prostorové i výukové podmínky nejsou příznivé pro skupinovou izolaci jednotlivých tříd či výukových skupin (provoz ŠD, volitelné předměty), je prioritou dodržování respirační hygieny zejména při přesouvání žáků do odborných učeben. Tedy osobní zodpovědnost každého žáka k sobě i druhým je základním předpokladem chování ve škole.  Projevem zodpovědného chování je také to, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (zejména teplota, kašel, rýma) do budovy školy nevstoupí.
 • Škola za tímto účelem zajistí dezinfekční prostředky na ruce či mýdlo a rovněž intenzivnější větrání a úklid zejména toalet a míst či předmětů často a opakovaně používaných (vypínače, klávesnice, kliky, zábradlí, vodovodní baterie, splachovadla apod.). V učebnách, kde se žáci častěji střídají, budou k dispozici dezinfekční prostředky k ošetření často užívaných povrchů, tyto prostředky však žáci nesmějí samostatně používat, pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího.  Škola též poskytne žákovi v případě potřeby náhradní roušku, její vyzvednutí je možné v kanceláři školy.
 • Žákům školy se doporučuje mít pro případ náhlé potřeby u sebe náhradní roušku, respirátor či jinou schválenou ochranu nosu a úst (v šatní skříňce, batohu).

 

Pravidla chování žáků ve společných prostorách školy

(za společné prostory jsou považovány vchody do školy a prostor šaten, chodby, haly, schodiště, toalety, šatny na TV a školní jídelna):

 • Žáci jsou povinni zdržovat se ve škole pouze po nezbytnou dobu dle svého denního rozvrhu, doporučuje se přicházet do budovy 10-15 minut před začátkem výuky a ve společných prostorách školy se zdržovat co nejméně. Ve společných prostorách je všem osobám nařízeno mít zakryté dýchací cesty, a to takovým prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (pokud se jich netýká stanovená výjimka), nyní je to pro děti do 15 let zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo respirátor. Pro žáky starší 15 let je to respirátor (např. FFP2, KN 95) nebo nanorouška.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý žák i zaměstnanec provede dezinfekci rukou (stojany u vstupu do pavilonu 2. st. a ŠD), po příchodu do učebny či jiné místnosti se též doporučuje důkladně si umýt ruce vodou a mýdlem (učebny, toalety). Každý následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Dezinfekce je k dispozici u vchodu do pavilonu 2. st., před vchodem do tělocvičny a do školní jídelny, dále pak ve všech učebnách. Dezinfekci v učebnách žáci nepoužívají samostatně, pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího. Mýdla v dávkovači jsou na toaletách, stejně jako osoušeče rukou.
 • Žáci se po příchodu do školy a po odložení věcí do šatní skříňky ihned přesunou do učebny dané rozvrhem.
 • Po skončení výuky či dalších školních aktivit a činností (např. oběd, konzultace apod.) žáci opustí školu bez zbytečného odkladu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře).

 

Hygienická a epidemiologická pravidla školního stravování

 • Žákům se doporučuje před příchodem do školní jídelny umýt si ruce, před vchodem do prostor jídelny bude možno též použít dezinfekci.
 • Žáci jsou povinni dodržovat při čekání na výdej jídla odstup alespoň mezi žáky z různých tříd a mít nasazenou ochranu úst. Výdej obědů je umožněn v intervalu od 11.40 do 14.00 hod.
 • Žákům se doporučuje sedat si ke stolům odděleně od žáků z jiných tříd, u jednoho stolu smí sedět maximálně 4 žáci.
 • Samoobslužný odběr pití, příborů a doplňků bude zrušen. Příbory budou předávány individuálně u výdeje jídla a pití bude možno odebírat v připravených sklenicích stejně jako doplněk oběda.
 • Vydávání jídla cizím strávníkům bude oběd vydán pouze do jídlonosičů v čase od 11.25 do 11.40 hodin. Zaměstnancům a žákům ZŠ a SŠ jsou pro konzumaci oběda vyhrazeny zvláštní stoly ve školní jídelně.
 • Do prostor školní jídelny je zakázán vstup těm žákům, kteří nemají v daném dni přihlášený oběd.

 

Provoz školní družiny

 • Provoz školní družiny bude od 1. 9. do 13. 9. v čase od 6.30 do 16.00 hodin. K vyzvednutí dětí používejte výhradně boční vchod u spodní brány a zvonky u těchto dveří. Homogenita skupin bude zachována avšak s ohledem na provozní a personální možnosti školy.

 

Větrání

 • Větrání ve škole zajišťuje vzduchotechnika, která automaticky reaguje na zvýšenou koncentraci CO2 v učebně. Škola zajistí intenzivní větrání po skončení výuky (alespoň 15 min.), případně o přestávkách.

 

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), zajistí škola neprodleně jeho izolaci od ostatních ve speciální izolační místnosti za tímto účelem zřízené vedle kanceláře školy v č. 115 a WC č. 113 a dohled zletilé fyzické osoby nad ním a zároveň škola informuje o situaci zákonného zástupce žáka. Účelem je bezodkladné vyzvednutí dítěte.
 • Zákonný zástupce žáka je v případě výskytu příznaků povinen telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Postup školy v případě výskytu onemocnění covid-19

 • Škola v tomto případě bude postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice Liberec a  neprodleně bude o vzniklé situaci a následných opatřeních či o úpravě způsobu vzdělávání informovat dotčené zaměstnance, žáky, zákonné zástupce žáků, a to prostřednictvím systému Bakaláři, popř. telefonicky či elektronickou zprávou (e-mail). Celoškolní opatření mohou též být zveřejňována na webu školy.

 

Vzdělávací aktivity žáků

 • Aktivity při Tv bez omezení, doporučuje se co nejvíce k pohybu využívat venkovní hřiště (dle počasí).
 • Aktivity při hodinách zpěvu bez omezení.
 • Výuka plavání je možná pro testované žáky, případně pro žáky s výjimkou z testování (očkování, prodělaný covid). Škola se bude snažit zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit.

 

 • Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků a zaměstnanců školy) v době provozu školy je možný pouze ve výjimečných a důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky, a to pouze ředitelským vchodem.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím Bakalářů, e-mailu: castulik.radek@zslada.cz nebo na telefonu 487 714 651.

Přílohy:

1) Screeningové testování žáků – září 2021

2) Leták Genrui BioTech test

 

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy

Česká Lípa 26. 8. 2021