Informace o zápisu

zveřejněno 1.3 . 2023

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2023-2024

Termín: 24. - 27. dubna 2023

Při zápisu využijeme registrační a rezervační systém, který bude na titulní stránce webu školy spuštěn v druhé polovině března.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2018.

Při zápisu zákonný zástupce předloží doklad o místě trvalého bydliště (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

V průběhu zápisu může zákonný zástupce podat písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Přednostně jsou přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové školy podle vyhlášky města Česká Lípa č. 3/2016. Zákonní zástupci si mohou zvolit pro dítě i jinou základní školu než spádovou.

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona).

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Oba doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu, bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitel. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou města Česká Lípa.

Vyhláška města Česká Lípa o stanovení školských obvodů základních škol

Oznámení o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením seznamu u žákovského vchodu a na webových stránkách školy - www.zslada.cz - aktuality. Uchazeči, kteří budu přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Zajímavosti pro rodiče

Pro budoucí prvňáčky,  připravujeme v jarním období  projekt Škola nanečisto, kde si děti mohou vyzkoušet pobyt ve škole a opravdové učení se svými novými spolužáky a budoucími učitelkami. To dětem jistě usnadní nástup do první třídy! A určitě i rodiče se rádi více seznámí se školním prostředím.

V červnu se pak uskuteční schůzka rodičů s učitelkami, které budou v prvních třídách vyučovat. Zde již rodiče obdrží veškeré informace pro nástup dítěte do 1. třídy v naší škole. O termínu schůzky budou rodiče včas informováni. Sledujte naše webové stránky.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a z rozhovoru a dalších činností s dítětem, které trvají zpravidla 15 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte po školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu zápisu se Vám budou věnovat dva pedagogové. Samotný zápis má dvě části a trvá cca 15 minut.

Formální část zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, případně jinou adresu pro doručování

 

Motivační část zápisu

Cílem je dítě motivovat pro školní docházku. Součástí neformální části je rozhovor a různé činnosti (hry nebo jiná vhodná forma) spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich díte mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Rozhovor pedagoga s dítětem se zaměří na tyto oblasti:

 • jméno a bydliště
 • básnička či písnička
 • kresba postavy, barvy
 • prostorová orientace (nahoře, dole, levá, pravá)
 • jazykové dovednosti (opakování slov a vět)
 • matematické dovednosti (počítání do 10, více a méně, atd.)

 

Na co by rodič neměl ze začátku zapomínat:

 • každodenní kontrola aktovky za přítomnosti svého prvňáčka
 • denně ořezané tužky, dítě jich má mít v zásobě několik
 • příprava školních pomůcek za jeho přítomnosti, společné ukládání do aktovky
 • nákup školních pomůcek raději až po poradě s vyučujícím
 • přípravu na vyučování je lepší rozdělit na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut
 • příprava by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
 • příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky
 • v klidu si povídat s dítětem o tom, co prožilo ve škole
 • vysvětlit, čemu dítě nerozumělo
 • pochválit i za drobné úspěchy

 

Co by měl umět předškolák:

 • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů
 • obléknout i převléknout se do cvičebního úboru, zavázat si boty,
 • zvládat sebeobsluhu a hygienu, zavírat a otvírat aktovku a penál
 • uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami
 • poznat základní barvy
 • vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou
 • připravit svačinku na ubrousek a mýt si ruce
 • poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu
 • umět si povídat si s rodiči, správně vyslovovat
 • uložit věci do aktovky