Pokyn ředitele školy k organizaci a zabezpečení vzdělávacích aktivit

Pokyn ředitele školy k organizaci a zabezpečení vzdělávacích aktivit žáků 9. ročníků pro přípravu na přijímací zkoušky

Č.j. ZSCL-Lada/410/20

Základní informace

 1. Žáci 1. – 9. ročníků pokračují ve výuce na dálku dle pokynu pro výuku na dálku 1,2 až do   26. 6. 2020.
 2. Škola žákům 9. ročníků nabízí rozvrh výuky (osobní přítomnost ve škole) a online konzultace pro přípravu na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020 do termínu konání přijímacích zkoušek.
 3. Osobní přítomnost žáků ve škole je možná za dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek (viz níže).
 4. Podmínkou pro povolení účasti na prezenčních vzdělávacích aktivitách je zaslání čestného prohlášení a přihlášky do 7. 5. 2020. Přihláška a čestné prohlášení jsou přílohou tohoto dokumentu.

 

Pravidla pro docházku, výuku a pohyb ve škole pro žáky 9. ročníků – účastníky vzdělávacích aktivit pro přípravu na přijímací zkoušky

Tato pravidla jsou vydána v návaznosti na dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaný MŠMT dne 30. 4. 2020.

 

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1,2
 • Dodržení odstupů 2 m v souladu s mimořádným opatřením (není nutné u doprovodu žáků společné domácnosti).

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 m (neplatí pro členy společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Je zakázáno zdržovat se ve skupinkách před školou před začátkem výukových aktivit, tedy při příchodu, ale též po skončení výukových aktivit, tj. při odchodu

 

Vstup do budovy školy pohyb žáků v budově

 • Vstup do budovy školy je povolen žákovským vchodem pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, pouze v tom dnu a časovém intervalu, ve kterém bude probíhat jejich příprava na přijímací zkoušky v českém jazyce a matematice
 • V prostorách školy mimo učebnu jsou žáci povinni se pohybovat vždy v roušce.
 • Žáci přicházejí do budovy školy vybaveni (dle délky jejich rozvrhu) jednou až dvěma rouškami, sáčkem pro odložení roušky a čestným prohlášením (viz níže).
 • Čestné prohlášení (viz příloha) je nutné zaslat společně s přihláškou na adresu školy, nebo vhodit do schránky na budově školy, případně zaslat e-mailem nebo předat v kanceláři školy do 7. 5. 2020
 • Žáci se v prostoru šaten budou pohybovat pokud možno jednotlivě, je zakázáno se v šatnách zdržovat, žáci se neprodleně přesunou do učebny dle svého rozvrhu na daný den.
 • Žáci se ve škole budou pohybovat pouze ve vymezených (označených) prostorách.
 • Pro trávení případných přestávek je možné a vhodné využít haly. Není dovoleno se během přestávek shlukovat do větších skupin. Je vhodné dodržovat odstupy 2 m (nejméně 1,5 m).
 • Při pohybu ve společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety) je každý žák povinen mít roušku.
 • Opakované nedodržování stanovených bezpečnostních pravidel (po prokazatelném upozornění) je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Žáci si odkládají svrchní oděv a přezouvají na místě určeném - žákovské skříňky.

 

Bezpečnostní a epidemiologická opatření ve škole

 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a elektrickým osoušečem rukou, jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny v místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do učeben, kde výukové aktivity probíhají.
 • Časté větrání zajistí po skončení každé vyučovací hodiny v dané místnosti příslušný pedagog.

 

Pravidla chování ve třídě

 • Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žákv lavici ve třídě.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení roušek ve třídě rozhoduje vyučující.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Nepřítomnost přihlášeného žáka eviduje v kartě skupiny a následně zapisuje do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka ve skupině je shodný se způsobem omlouvání absence při běžné výuce. Do tří dnů informovat vyučujícího o nepřítomnosti a důvodech nepřítomnosti a po návratu předložit do 3 dnů v omluvném listu omluvenku absence s uvedením důvodů a podpisem zákonného zástupce.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit (zvýšena tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
 • Pokud žák vykazuje některé z možných příznaků COVID-19, je izolován a bezodkladně informován zákonný zástupce. O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je vhodné umístit do jiné místnosti nebo zvolit aktivitu venku.

 

Stravování žáků

 • Školní stravování nebudeme moci zajistit. Budovu školní jídelny nebudeme mít k dispozici, protože od 11. 5. 2020 bude probíhat její modernizace (výměna oken a vzduchotechniky). Využijeme současné situace a pavilon předáme dříve, aby stavební práce mohly být ukončeny k 31. 8. 2020.
 • Žáci si přinesou vlastní větší svačinu z domova (namísto oběda), kterou snědí v učebně.
 • Rouška se odkládá při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před jídlem si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 

Čestné prohlášení, rizikové skupiny a faktory (formulář viz příloha)

 • FORMULÁŘ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (PDF)
 • Čestné prohlášení zašlete společně s přihláškou do 7. 5. 2020 (způsoby odevzdání jsou stejné jako u přihlášky níže)
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s nimi žije ve společné domácnosti.
 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák tato prohlášení (prohlášení je přílohou tohoto dokumentu)
  • Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a
  • Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě

 • FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKA K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PDF)
 • V případě zájmu je zákonný zástupce povinen doručit přihlášku do 7. 5. 2020 (formulář viz příloha)
 • Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
 • E-mailem – výhradně na adresu: pavlickova.pavlina@zslada.cz
 • Poštou na adresu: poštou na adresu: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, Česká Lípa, 47005
 • Vhodit do schránky na budově školy u ředitelského vchodu, přihlášku vložte do obálky a obálku označte PŘIJÍMAČKY
 • osobní podání (jen ve výjimečných případech): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je to možné od 9.00 do 15.00 hod, je nezbytné si předem domluvit čas schůzky na telefonu: 736 483 067, tak aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy
 • Bližší informace k výuce ve škole můžete získat na telefonu: 736 483 067, případně e-mailu: pavlickova.pavlina@zslada.cz

 

Specifika pro žáky 9. ročníků připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020:

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být vytvořeny pouze žáky 9. ročníků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupiny je neměnné po celou dobu. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušky.
 • Výuka na dálku pokračuje až do 26. 6. 2020
 • Časový rozvrh a organizace
  • Rozvrh
   • úterý 8. 30 – 10.00 – český jazyk, 10. 15  – 11. 45 – matematika
   • čtvrtek 8.30 – 10.00 – matematika, 10.15 – 11.45 – český jazyk
 • Žáci do školy přicházejí v 8.15 – 8.25 h - žákovským vchodem, odkládají si svršky a přezouvají se u skříněk a bezodkladně se samostatně přesouvají do učebny číslo 210 1. patro II. stupně
 •  

V České Lípě dne 4. května 2020

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy