Pokyn ředitele školy k organizaci a zabezpečení vzdělávacích aktivit ve škole žáků 1. – 5. ročníků

Pokyn ředitele školy k organizaci a zabezpečení vzdělávacích aktivit ve škole žáků 1. – 5. ročníků

Č.j. ZSCL-Lada/422/20           

Základní informace

  • Žáci 1. – 9. ročníků pokračují ve výuce na dálku dle pokynu pro výuku na dálku 1,2 až do   26. 6. 2020.
  • Žákům 1. - 5. ročníků je umožněna od 25. 5. 2020 osobní přítomnost ve škole.
  • Osobní přítomnost žáků ve škole je možná za dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek (viz níže).
  • Podmínkou pro povolení účasti na prezenčních vzdělávacích aktivitách je zaslání čestného prohlášení a přihlášky do 15. 5. 2020. Přihláška a čestné prohlášení jsou přílohou tohoto dokumentu.

 

Pravidla pro docházku, výuku a pohyb ve škole pro žáky 1. – 5. ročníků v době vzdělávacích aktivit ve škole

 

Tato pravidla jsou vydána v návaznosti na dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce

školního roku 2019/2020 vydaný MŠMT dne 30. 4. 2020.

 

Cesta do školy a ze školy

  • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením, zejména:
  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1,2
  • Dodržení odstupů 2 m v souladu s mimořádným opatřením (není nutné u doprovodu žáků společné domácnosti).

 

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

  • Před školou dodržovat odstupy 2 m (neplatí pro členy společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

·        Je zakázáno zdržovat se ve skupinkách před školou před začátkem výukových aktivit, tedy při příchodu, ale též po skončení výukových aktivit, tj. při odchodu.

·        Škola stanoví, pokud to bude nutné (větší počet žáků) odlišné časy odchodů ze školy a příchodů do školy (po skupinách, např. rozdílný příchod jednotlivých skupin a ročníků), tak aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. Rozdělení do skupin a časy příchodů i vstupů do školy vám zašleme v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020. Časy vstupů a vchody je nutné respektovat.

 

 

Vstup do budovy školy a pohyb žáků v budově

·        Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (čas vstupu a vchod vám sdělíme v týdnu do 18. do 22. 5. 2020 prostřednictvím Bakalářů).

·        V prostorách školy mimo učebnu jsou žáci povinni se pohybovat vždy v roušce.

·        Žáci přicházejí do budovy školy vybaveni (dle délky jejich pobytu ve škole) jednou až dvěma rouškami, sáčkem pro odložení roušky a čestným prohlášením (viz níže).

·        Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinkách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

·        Žáci se ve škole budou pohybovat pouze ve vymezených (označených) prostorách.

·        Pro trávení případných přestávek je možné a vhodné využít haly. Není dovoleno se během přestávek shlukovat do větších skupin. Je vhodné dodržovat odstupy 2 m (nejméně 1,5 m). (třídy se střídají v přestávkách dle rozpisu). Po celou dobu výuky bude vypnuté zvonění.

·        Návštěvy toalet, pohyby na chodbách je nutné organizovat tak, aby se minimalizoval kontakt mezi skupinami, tak jednotlivci.

·        Opakované nedodržování stanovených bezpečnostních pravidel (po prokazatelném upozornění) je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

·        Žáci si odkládají svrchní oděv a přezouvají se na místě určeném- před učebnou se přezují a osobní věci si odkládají na místo určené pedagogem (na volnou židli v lavici).

 

Bezpečnostní a epidemiologická opatření ve škole

·        Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a elektrickým osoušečem rukou, jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

·        Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny v místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.

·        Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do učeben, kde výukové aktivity probíhají.

·        Časté větrání zajistí po skončení každé vyučovací hodiny v dané místnosti příslušný pedagog.

 

Pravidla chování ve třídě

·        Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

·        Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.

·        Složení skupin se stanoví na základě přihlášek a je neměnné.

·        V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován   

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O použití roušky rozhoduje pedagog.

·        Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

·        Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

·        V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

·        Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Nepřítomnost přihlášeného žáka eviduje v kartě skupiny. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáka ve skupině je shodný se způsobem omlouvání absence při běžné výuce. Do tří dnů informovat vyučujícího o nepřítomnosti a důvodech nepřítomnosti a po návratu předložit do 3 dnů v omluvném listu omluvenku absence s uvedením důvodů a podpisem zákonného zástupce.

·        Ve společných prostorách se žáci budou střídat dle předem daného rozpisu – haly a chodby školy o přestávkách. Před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

·        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit (zvýšena tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

·        Pokud žák vykazuje některé z možných příznaků COVID-19, je izolován a bezodkladně informován zákonný zástupce. O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je vhodné umístit do jiné místnosti nebo zvolit aktivitu venku.

 

Stravování žáků

·        Školní stravování nebudeme moci zajistit. Budovu školní jídelny nebudeme mít k dispozici, protože od 11. 5. 2020 bude probíhat její modernizace (výměna oken a vzduchotechniky). Využijeme současné situace a pavilon předáme dříve, aby stavební práce mohly být ukončeny k 31. 8. 2020.

·        Žáci si přinesou vlastní větší svačinu z domova (namísto oběda), kterou snědí v učebně.

·        Rouška se odkládá při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku

·        Před jídlem si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 

Čestné prohlášení, rizikové skupiny a faktory

·        Interaktivní formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ v PDF – CZ

·        Interaktivní formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ v PDF – Mongolština

·        Čestné prohlášení zašlete společně s přihláškou do 15. 5. 2020 (způsoby odevzdání jsou stejné jako u přihlášky níže).

·        Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s nimi žije ve společné domácnosti.

·        Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

·        Písemné prohlášení (viz příloha) obsahuje:

·        Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a

·        Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

·        Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě

·        Interaktivní formulář přihlášky pro žáka 1. - 5. ročníku (PDF)

·        V případě zájmu je zákonný zástupce povinen doručit přihlášku do 15. 5. 2020 (formulář viz příloha)

·        Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

o   e-mailem – výhradně na adresu: pavlickova.pavlina@zslada.cz

o   poštou na adresu: poštou na adresu: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, Česká Lípa, 470 05

o   vhodit do schránky na budově školy u ředitelského vchodu, přihlášku vložte do obálky a obálku označte 1. STUPEŇ

o   osobní podání (jen ve výjimečných případech): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je to možné denně od 9.00 do 15.00 hod

o   bližší informace k výuce ve škole můžete získat na telefonu: 736 483 067, případně e-mailu: pavlickova.pavlina@zslada.cz

 

Skupiny žáků 1. stupně

·        Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků 1. – 5. ročníků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné (dle přihlášek) vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. V případě velkého zájmu musíme respektovat maximální počet žáků ve skupině 15, pokud počet přihlášených žáků z jedné třídy přesáhne stanovený limit, rozhodne o zařazení do skupiny los.

·        Počty skupin a žáků v nich závisí na počtu přihlášek doručených do 15. 5. 2020.

·        Na základě přihlášek bude vytvořena karta školní skupiny – vyučující, třída, učebna, jmenný seznam žáků, přehled o čase odchodu (sám/s doprovodem), bude určena začátek vyučování, čas a vstup do budovy, rozvrh a evidence docházky.

·        Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáka ve škole do 26. 6. 2020. O zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze do školní skupiny zařadit později než k 25. 5. 2020.

·        Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

·        Škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro své kmenové žáky, kteří plní povinnou školní docházku.

·        Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

·        Rozdělení vzdělávacích aktivit

·        Dopolední část – 8.00 (čas začátku dle karty skupiny) – 12.00 h. (konec dle karty skupiny) – cílem je vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

·        Odpolední část – 12.00 – 16.00 h. (dle odchodu žáků) – cílem je zájmové vzdělávání žáků – obsah přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny (relaxační a pohybové aktivity). Odpolední aktivity jsou dobrovolné a žák může domů odejít po skončení dopolední části výuky nebo dle času uvedeného na přihlášce (např. ve 13.00, 15.00, atd. ), je to obdobný režim jako u ŠD.

·        Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.

·        Ranní družina není poskytována.

·        Obsah a formy všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření a s ohledem na věk žáka, úroveň vědomostí, znalostí a dovedností.

·        Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a bude probíhat dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí (zaslána prostřednictvím Bakalářů 4. 5. všem zákonným zástupcům a žákům).

·        Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

·        Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako ozdravné pobyty či jiné obdobné aktivity.

·        Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne:

·        Začátek aktivit je stanoven v kartě skupiny

·        Konec aktivit je stanoven nejpozději na 16 hodin

·        Osoba, která vyzvedává dítě, nevstupuje do školy, ale kontaktuje službu u dveří.

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 11. května 2020

V České Lípě dne 7. května 2020

PhDr. Radek Častulík, ředitel školy