Sportovní areál - provozní řád

Využívání hřiště:

 Sportovní areál je veřejné otevřené hřiště určeno k provozování sportovních aktivit, zejména k míčovým hrám – tenis, volejbal, nohejbal, fotbal, vybíjená, badminton, plážový volejbal apod. Dále je možné využívat areál k některým atletickým disciplínám. Uživatelem se stává každá osoba, která vstoupí do prostoru areálu.

 Venkovní sportovní areál slouží hlavně k výuce tělesné výchovy žákům školy.

 V odpoledních hodinách i dopoledních hodinách je také umožněn vstup organizovaným skupinám jiných subjektů, které mají se školou smlouvu o pronájmu (plážový volejbal, aj.) Vstup organizovaných skupin je povolen pouze pod dohledem oprávněné osoby, která přebírá právní odpovědnost za celou skupinu. Dobu a čas pronájmu dohodne vedoucí skupiny (starší 18 let) osobně ředitelem školy nebo jinou pověřenou osobou. Vstup je také umožněn neorganizovaným sportovcům a široké veřejnosti, pod podmínkou dodržování tohoto řád

Provozní doba areálu

Sportovní areál je otevřen od 1.4. do 30. 10. od pondělí do pátku v čase od 7.00 hodin do 18.00 hodin. Mimo provozní dobu je vstup do areálu zakázán.

Provozní pokyny:

 V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznámit objednateli.

 V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel (nájemce) povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci nebo vedení školy, úmyslné poškození je po odhadu škody nutno zaplatit.

Správce:

 Provádí pravidelnou kontrolu zařízení, dohlíží na technický stav areálu a provádí údržbu běžeckého oválu a doskočiště. Pečuje o zeleň – zajišťuje sekání a úklid trávy, hrabání a úklid

suché trávy, provádí úklid plochy hřiště.

 Zajišťuje ve spolupráci s vedením školy pravidelné kontroly revizním technikem, a to jednou ročně.

 Odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad.

Povinnosti pro školní tělesnou výchovu:

 Žáci se převlékají v předem určené šatně.

 Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen.

 Na hřiště žáci vcházejí jen pod vedením vedoucího cvičební jednotky a řídí se jeho pokyny.

 Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, basketbalové koše, aj.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.

 Žákům je zakázáno lézt přes plot.

 Žákům je přikázáno kopat s míčem jen v prostoru tomu určeném.

 Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.

 Po ukončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti, zajistí úklid veškerého nářadí, náčiní a pomůcek potřebných ve vyučovací hodině.

Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku:

1) V prostoru areálu platí zákaz:

 odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkové koše),

 vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, boty s podpatkem, kopačky s kovovými hroty),

 vstup na hřiště na plážový volejbal v obuvi

 manipulace s ostrými předměty,

 jízda na kole a kolečkových bruslích po antukové dráze,

 jakékoliv jiné aktivity, než skok daleký, jsou na pískovišti zakázány,

 přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa,

 konzumace alkoholických nápojů,

 užívání návykových látek,

 vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,

 kouření v celém areálu,

 rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,

 vstupu se zvířaty,

 odhazování žvýkaček v celém areálu,

 kopání a házení míčem do zdi školy, do plotu – oplocení hřiště,

 přinášet do areálu střelné i jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

2) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

3) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

4) Každý uživatel je povinen udržovat čistotu a pořádek a všechna sportoviště uvést do původního stavu (např. srovnat písek a antuku)

5) Každý nájemce přebírá právní zodpovědnost za bezpečnost svých svěřenců.

6) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Další ustanovení

 O využití pronajatých ploch jsou nájemci povinni vést zápisy v evidenčním sešitu.

 Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo jiný pracovník školy oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, pedagogických pracovníků, správce nebo dalších osob, které k tomu budou zplnomocněny vedením školy.

Škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu!

Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně jednotlivě i organizovaně.

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.

 

 Hasiči
Záchranná
služba
Policie
Městská
policie
Integrovaný záchranný systém

150

155

158

156

112

 

 

V České Lípě dne 1. 8. 2017

PhDr. Radek Častulík
Ředitel školy