Pravidla KLUBOVNY

 1. KLUBOVNA poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně základní školy (v případě volné kapacity i starším žákům), kteří nebyli přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny.

 

 1. V klubovně platí školní řád

 

 1. Klubovna je v provozu denně od pondělí do pátku od 12. 00 hod. do 16. 00 hod.

 

 1. Klubovna využívá místnost č. 117 v přízemí pavilonu 2. stupně, případně další učebny školy, učebnu informatiky, tělocvičnu nebo venkovní hřiště.

 

 1. Žáci přihlášení do KLUBOVNY chodí na oběd samostatně se svojí třídou.

 

 1. Docházka žáků do KLUBOVNY
  1. Do KLUBOVNY přicházejí a odcházejí žáci samostatně. Při svém příchodu i odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která je zapíše do docházkového sešitu
  2. Žáci dochází do KLUBOVNY na základě písemné přihlášky (zápisového lístku)
  3. Za žáka, který se do KLUBOVNY nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

 1. Přihlašování, odhlašování
  1. Školní KLUBOVNA je určena žákům 3. – 5. ročníků (případně starším)
  2. Kapacita je 35 žáků
  3. Přijetí do KLUBOVNY není nárokové
  4. Žáci jsou přijímání na jeden rok
  5. O přijetí žáka do KLUBOVNY rozhoduje ředitel školy na základě náležitosti v zápisním lístku a kritérii pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, přednost mají mladší žáci, dle data narození)
  6. Zápasní lístek je možné získat u třídní učitelky
  7. Termín odevzdání přihlášky (zápisního lístku) do 9. 9.
  8. Odhlášení z KLUBOVNY provádějí zákonní zástupci pouze písemně kdykoliv v průběhu školního roku. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.
  9. Žák může být z KLUBOVNY vyloučen a to za soustavnou nekázeň, narušování pořádku v KLUBOVNĚ, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, svévolné opuštění KLUBOVNY.

 

 1. V KLUBOVNĚ je vedena tato dokumentace
  1. Zápisní lístky
  2. Docházkový sešit

 

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
  1. Pro činnost KLUBOVNY platí stejná pravidla o BOZP jako ve škole
  2. Úrazy hlásí žáci ihned vychovatelce

 

 1. Zacházení s majetkem v KLUBOVNĚ
  1. Žáci majetek neničí a zachází s ním šetrně
  2. V případě úmyslného poškození majetku, zákonní zástupci škodu uhradí
  3. Majetek KLUBOVNY neodnášejí domů
  4. Oblečení a tašky jsou odkládány na určené místo (šatní skříňky, šatny. Věci, které je možné zaměnit, mají žáci řádně označené
  5. Případnou ztrátu ihned hlásí vychovatelce

 

 1. Platba za KLUBOVNU
  1. Poplatek za pobyt dítěte v KLUBOVNĚ činí 100,-Kč/ měsíc. Platba probíhá výhradně v hotovosti v kanceláři sekretářky
  2. Platba je hrazena ve dvou splátkách:
   1. Do 20. září příslušného roku na období září až prosinec (400,-Kč)
   2. Do 20. ledna příslušného roku na období leden až červen (600,-Kč)

V České Lípě 25. 8. 2022 PhDr. Radek Častulík, ředitel školy