ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Všeobecné informace o zápisu

zveřejněno 1.4.2020

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2020-2021

Ve shodě s MŠMT vydávám v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  • Zápis bude probíhat v termínu od 1. dubna do 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, nejlépe i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - platby za školní družinu

Vážení rodiče dětí zapsaných do školní družiny,

vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti družiny na dobu neurčitou vás touto cestou informuji o způsobu placení školného za dobu přerušení provozu.

S účinností od 1. 4. 2020 do odvolání nebudou platby školného za ŠD vybírány.

Znamená to tedy, že hotovostní platby nebudeme přijímat vůbec. V případě, že bude provoz ještě v tomto školním roce obnoven, je nutno pamatovat na znovunastavení plateb za školné. Případné přeplatky za školní družinu budou vráceny na konci školního roku.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Škola je nadále uzavřená a učitelé pokračují v distančním vzdělávání, mění se úřední hodiny kanceláře, a to nově pouze ve dnech pondělí a středa od 8 do 12 hodin, v nutných případech volejte na telefonní číslo 487 714 652.

Dále se ruší do konce školního roku všechny soutěže a obdobné aktivity i mimo školu (např. ozdravné pobyty, sportovní soutěže, projektové dny, akademie, výlety atd.)

O nás

Základní škola Lada je dynamicky neustále se rozvíjející školou na sídlišti Lada, které se nachází mimo centrum města Česká Lípa. Ve škole jsou moderní učebny informatiky, fyziky, chemie a polytechnické výchovy, interaktivní tabule a projektory najdeme téměř ve všech učebnách. Žáci mohou navštěvovat dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště přímo v areálu školy. V současné době se ve škole nachází 17 tříd, školu navštěvuje 401 žáků. Škola je vyhledávána rodiči žáků nejen ze spádového obvodu, ale také z ostatních částí města a jeho okolních obcí.

Inovovaný školní vzdělávací program umožňuje žákům získat široký všeobecný přehled a připravit je do života. Prioritní je spolupráce s rodičovskou veřejností. Škola je rodičům otevřená (Rodiče vítání), nabízí nadstandartní služby a využívá pomoci a podpory rodičů žáků. Základem vzájemné komunikace je zcela nový a kvalitní informační systém.

Péči věnují vyučující práci s nadanými a talentovanými žáky, což se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Vzděláváme samozřejmě žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná,  z českolipských škol máme bezbariérový přístup. Žákům jsou k dispozici dyslektické asistentky a výchovná poradkyně, škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě. Vedení školy se zaměřuj na prevenci sociálně patologických jevů. Za tímto účelem oslovujeme odborníky a organizujeme besedy a přednášky.

Jednou z priorit školy je zaměření na profesní orientaci a další studium jednotlivců. Kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje zájem středních škol a učilišť o vycházející žáky a jejich úspěchy v dalším studiu.

Zakládáme si na vstřícném partnerském přístupu, otevřené komunikaci a systematické spolupráci se žáky a jejich rodiči.

S děním ve škole seznamují zájemce pravidelně aktualizované internetové stránky. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče kromě třídních schůzek a konzultací také využíváním elektronických žákovských knížek a mají možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím e-mailových adres.

Žáci mohou své připomínky k chodu školy projednávat na setkáních žákovského parlamentu. Se školou úzce spolupracuje a podporuje ji Spolek přátel ZŠ Lada.

Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 8. ročníku rozšiřují své jazykové znalosti v hodinách německého jazyka.  Od 6. ročníku mají žáci možnost vybrat si volitelné předměty, dle svých zájmů a schopností s přihlédnutím k volbě budoucího povolání.

Od roku 1991 škola spolupracuje s oddílem volejbalu TJ Lokomotiva. Ve 2.-3. ročníku mohou žáci docházet na výuku plavání.

Čas před vyučováním i po něm tráví žáci nižších ročníků v nadstandardně vybavené školní družině. V době mimo vyučování poskytuje škola žákům pestrou nabídku zájmových kroužků, pořádaných přímo v areálu školy. Velkému zájmu děti se těší keramická dílna, vybavená elektrickým hrnčířským kruhem a pecí.

Škola pořádá mnoho zajímavých tradičních i netradičních akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a další zájemce. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější patří bezesporu Školní akademie, k nejúspěšnějším akcím se řadí Vánoční a Jarní tvořivá dílna, Noc s Andersenem nebo turistický pochod.  Tradiční akcí je vyhlášování ceny Ladský borec a šikula, stejně tak jako soutěž v Ladském víceboji. Škola v průběhu roku organizuje sběrové akce, sportovní akce pro žáky, turnaje v různých sportech, ve florbalu, stolním tenisu, vybíjené a dalších, organizujeme sportovní olympiádu. Žáci každoročně vyjíždějí na ozdravné pobyty, na adaptační kurzy a lyžařské kurzy (žáci 3. - 9. ročníků), vodácké kurzy, zážitkové akce, výlety a exkurze. Pravidelně navštěvují divadelní a filmová představení. Pro budoucí prvňáčky je připravena Škola nanečisto. Velmi pěkně se rozvíjí spolupráce s mateřskou školou. Žáci prostřednictvím těchto akcí získávají silnější pouto ke škole a v pozdějších letech na ni rádi vzpomínají.