Omlouvání žáka v případě jeho nepřítomnosti se provádí písemně a předem (v případě, že je nepřítomnost žáka předem známa). V případě nemoci či jiných akutních důvodů je možno oznámit absenci na telefon či na e-mail třídních učitelů. Ve všech případech je nutno hlášenou i nehlášenou absenci omluvit i po návratu žáka do školy (v žákovské knížce, v omluvném listu, lékařskou zprávou nebo zprávou v systému Bakaláři).

 

A. PODMÍNKY PRO UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI VE VYUČOVÁNÍ

 

 1. Zákonný zástupce je povinen podle § 50 odstavce (1) školského zákona,
  1. Na začátku nepřítomnosti - doložit důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to tím, že doručí třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy. Písemně prostřednictvím systému Bakaláři nebo na e-mailovou adresu třídního učitele sdělení o těchto důvodech, popřípadě zatelefonuje třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy. Jestliže tak ve stanovené výše uvedené lhůtě neučiní, jsou zameškané hodiny evidovány jako neomluvené.
  2. Po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce žáka zapíše důvody nepřítomnosti a její délku do omluvného listu nebo do žákovské knížky a žák jej předloží třídnímu učiteli nebo v případě jeho nepřítomnosti zastupujícímu učiteli, popřípadě některému z členů vedení školy v den návratu do školy nejpozději však do tří vyučovacích dnů od návratu. Absenci je možné omluvit také elektronickou cestou a to prostřednictvím systému Bakaláři. Zákonný zástupce napíše do zprávy Komens - omluvenky v systému Bakaláři, důvody nepřítomnosti a její délku a pošle ji třídnímu učiteli. Jestliže tak ve stanovené lhůtě stanoveným způsobem neučiní, jsou zameškané hodiny evidované jako neomluvené, a to i tehdy, jestliže byla splněna povinnost z bodu a).
  3. Třídní učitel má v případech hodných zvláštního zřetele (zejména vysoká absence žáka, předchozí výskyt neomluvených hodin apod.) právo požadovat k písemnému doložení důvodů absence od zákonného zástupce žáka přílohu. Příloha bude opatřena potvrzením od ošetřujícího lékaře o tom, že žák byl ve zdravotní neschopnosti, popřípadě na vyšetření, a bude žákem předložena škole současně s omluvným listem. Jestliže tak zákonný zástupce a žák ve stanovené lhůtě stanoveným způsobem neučiní, jsou zameškané hodiny evidovány jako neomluvené, a to i tehdy, jestliže byly splněny předchozí podmínky.
 2. Při dlouhodobé plánované absenci žáka (např. rodinná rekreace, sportovní soustředění, rodinné důvody, lékařské ošetření, aj.) předloží rodič písemnou žádost o uvolnění žáka třídnímu učiteli. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, do tří dnů uvolňuje třídní učitel, na tři dny a více ředitel školy. I tato nepřítomnost musí však být omluvena v žákovské knížce, omluvném listu nebo zprávou v Bakaláři a omluvenka předložena, zaslána třídnímu učiteli v den návratu žáka do školy nejpozději do tří dnů.
 3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí (na návrh vyučujícího) náhradní způsob vzdělávání žáka v době absence při výuce tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na žádost zákonného zástupce může být žák uvolněn z první a poslední vyučovací hodinu bez náhrady (za žáka uvolněného či osvobozeného z výuky škola pak nenese v době jeho nepřítomnosti žádnou zodpovědnost).
 4. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy (na návrh vyučujícího) takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle § 18 Školského zákona.
 5. Účast na vyučování povinně volitelných předmětů a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.