Rok 1990 – na okraji českolipského sídliště Lada se otevřela nejnovější a architektonicky nejmodernější škola ve městě – naše ZŠ Šluknovská. Ředitelem se stává Mgr. Zdeněk Klimpera.

Škola:

 • je bezbariérová
 • zaměřila se na sport – hlavně volejbal
 • mimo kmenové třídy má odborné pracovny – fyziky, chemie, výtvarné výchovy, přírodopisu, hudební výchovy, dílen, vaření – a také učebnu jazyků a výpočetní techniky
 • odbornou literaturu i beletrii si žáci i učitelé mohou vypůjčovat v dobře vybavené školní knihovně
 • škola má dvě velké tělocvičny
 • obklopuje ji školní zahrada se skleníkem a sportovní areál
 • její součástí se stává velká školní jídelna

 

Rok 1991-1992 – začínáme s volejbalem

Rok 1992-1993 – zrodil se pěvecký sbor Jitřenka

Rok 1993-1994 – škola má své logo, které navrhla paní Kaňovská

Rok 1994-1995 – starší žáci získávají 1. místo v oblastním kole Poháru rozhlasu

Rok 1995-1996 – jsme nejkulturnější školou v okrese

Rok 1996-1997 – škola praská ve švech, má pět 1. tříd

Rok 1997-1998 – jsme nejlepší školou v České Lípě

Rok 1998-1999 – jsme mistři ve volejbalu žáků

 • poprvé pořádáme Akademii v Jiráskově divadle

 

Rok 1999-2000 – pěvecký sbor Jitřenka získává Zlaté pásmo

Rok 2000-2001 – škola je vybrána mezi 20 škol v republice, kterým byl přiznán oficiální statut - sportovní třídy se zaměřením na volejbal chlapců – toto privilegium získala na základě špičkových výsledků v minulých letech: 1998 - 1999 se stali žáci dvojnásobnými držiteli Českého poháru starších žáků a v roce 1999 dokonce získali titul přeborník ČR v kategorii starších žáků. Vyhráli také řadu prestižních mezinárodních turnajů.

Rok 2001-2002 – naši učitelé vyjeli na zkušenou do Žitavy

 • vyhráli jsme1. místo v kraji v dopravní soutěži

 

Rok 2002-2003 – ředitelem školy se stává Mgr. Jaroslav Javůrek

 • zahahuje se 1. ročník Ladského víceboje

 

Rok 2003-2004–naše družstvo postupuje mezi 32 nejlepších týmů v Coca-colacupu

Rok 2004-2005 – volejbalisté získávají zlato mezi sportovními školami

 • jsme nejúspěšnější školou v Poháru rozhlasu v okrese

 

Rok 2005-2006 – vzniká časopis Ladský šum

Rok 2006-2007 – mažoretky jedou do Francie

Rok 2007-2008 – Den s Afrikou – adopce na dálku

Rok 2008-2009 – slavnostně jsme otevřeli dětské hřiště

Rok 2009-2010 – na škole uspořádána putovní výstava ve spolupráci s Židovským muzeem Praha Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí

Rok 2010-2011 – slavíme 20 let

 • vzniká nový školní časopis BooM
 • začínáme pravidelně pořádat exkurze do Terezína a Lidic

 

Rok 2011-2012 – pořádáme 1. ročník Ladského turistického pochodu

Rok 2012-2013 – v krajském kole nadaných dětí vítězí Karolína Brabcová

 • v krajském finále Poháru rozhlasu získávají naše děvčata 2. místo
 • v soutěži Mladých cyklistů získáváme 1. místo (mladší kategorie)
 • Mgr. Jaroslav Javůrek oceněným pedagogem v kraji

 

Rok 2013-2014 – pořádáme Školu nanečisto

 • oceněním kantorem se stává Mgr. Věra Syslová (českolipský pedagog, Liberecký kraj)

 

Rok 2014-2015 – stáváme se Mistry ČR ve volejbalu žáků

 • 1. místo získávají chlapci i dívky v okresním kole lehkoatletického čtyřboje

 

Rok 20015-2016 – slavíme 25 let

 • Vojta Novák získal 2. místo v Atletickém trojboji všestrannosti s Adamem pro žáky 1. – 5. tříd základních škol Libereckého kraje

 

Rok 2016-2017 – obnovuje se tradice školního parlamentu

 • v soutěži Českolipský laický záchranář obsazujeme 2. místo
 • také v soutěži ve finanční gramotnosti a anglickém jazyce jsme druzí

 

Rok 2017-2018 - ředitelem školy byl jmenován PhDr. Radek Častulík

 • startuje projekt „Nová škola“ – škola pro všechny - začínáme školu měnit v moderní, bezpečné a příjemné místo pro efektivní vzdělávání a osobností rozvoj každého žáka
 • doplňujeme kalendář akcí školy – nové akce a workshopy, exkurze, zájmové kroužky
 • zástupcem ředitele školy pro 1. stupně byla jmenována Mgr. Pavlína Pavlíčková
 • výchovnou poradkyní byla jmenována Mgr. Dominika Holubová
 • probíhá zcela zásadní digitalizace dokumentů, systémů řízení a agendy školy (elektronická žákovská knížka – Bakaláři, Outlook365, nové webové stránky)
 • vzniká Rámcový plán rozvoje do roku 2022
 • do vybavení školy bylo investováno 1,7 mil. Kč – nové osvětlení v učebnách, IT síť, počítačová technika, server, žákovský nábytek, vybavení školní jídelny, sociální zařízení

 

Rok 2018 - 2019

 • pokračuje proces oživení a úklidu školy, digitalizace dokumentů (inventarizace majetku, úklid skladu didaktiky, učebnic, lavic a IT)
 • zavádíme elektronickou třídní knihu pro 1.-9.ročníky (máme plnou verzi Bakalářů)
 • modernizace učebny IVT (MSOffice2016,SSD), školní jídelnu vybavujeme novým objednávkovým systémem Strava4-VIS Plzeň
 • instalována IT síť a počítače ve všech učebnách 1. stupně a vstupním pavilonu
 • vzniká projekt snížení energetické náročnosti budovy (výměna oken, zateplení, rekuperace)-modernizace zahájen v srpnu 2019 v pavilonu 2.stupně
 • modernizujeme šatny žáků - 120 skříněk pro žáky 2. stupně
 • dále zlepšujeme estetické prostředí školy
 • vytváříme systém projektových dní (Praha)
 • pedagogický sbor rozšířili čtyři noví pedagogové
 • nové osvětlení v učebnách přírodopisu, fyziky, chemie a ve dvou učebnách na 1. stupni
 • ve školní jídelně modernizujeme vybavení za více jak 800 tis. (druhý konvektomat, pánev, sporák a dva kotle)
 • celkově investujeme do modernizace školy 1,6 mil. Kč
 • stáváme se fakultní školou PF UJEP - projekt : "Učíme se učit spolu"
 • vytváříme systém volitelných předmětů pro žáky 6.-7. ročníků, systém projektových dní pro žáky 3.-9. ročníků
 • dokončena digitalizace ČTP, implementace GDPR

 

Rok 2019 - 2020

 • září - zahájení "Projektu snížení energetické náročnosti školy" - výměna oken ve všech pavilonech školy, zateplení pláště a střech všech budov, instalace technologie řízeného větrání a fotovoltaických článků na střechu školy. Celkové předpokládané náklady na modernizaci jsou ve výši 90 mil. Kč, termín dokončení - červen 2021 (plánovaný prosinec 2020, z důvodu pandemie a stavebně technických posunut na červen 2021)
 • počet žáků přesahuje 400
 • březen - dokončení modernizace pavilonu (výměna oken, vymalování všech učeben a kabinetů, technologie řízeného větrání) 2. stupně a pavilonu tělocvičen (okna a nové ochranné sítě na oknech)
 • srpen - dokončení modernizace vstupního pavilonu a školní jídelny
 • srpen - zahájení modernizace pavilonu 1. stupně
 • prosinec - zahájení přípravy projektu " IROP - modernizace odborných učeben - chemie, fyzika, IVT a učebna cizích jazyků" - aktualizace projektu - realizace - červen až říjen 2021
 • instalace žákovských skříněk pro žáky 6. - 9. ročníků - 80 skříněk
 • novým metodikem prevence byla od 1. 9. 2019 jmenována Mgr. Radka Veselá
 • od 11. 3. do 30.6.2020 - uzavření školy z důvodu vyhlášení nouzového stavu - pandemie koronaviru
 • pedagogický sbor rozšířili tři noví kolegové (M, IVT, 1. stupeň)
 • do školní jídelny kupujeme dva nové sporáky

 

Rok 2020 - 2021

 • červen - ukončení "Projektu snížení energetické náročnosti školy"
 • zvyšujeme bezpečnost žáků - na všechny vstupní dveře je instalován nový docházkový a vstupní systém napojený na elektronickou TK v systému Bakaláři
 • pedagogický sbor doplňuje učitelka tělesné výchovy a německého jazyka a učitelka angličtiny
 • evaluace školy - dotazníkové šetření o stavu školy - učitelé, žáci, rodiče
 • škola od 12. října až do 30. 4. s malými přestávkami vyučuje žáky distančně. Škola uzavřena z důvodu pandemie Covid-19
 • online výuka probíhá ve všech třídách 1. - 9. ročníků prostřednictvím aplikace MS Teams, nakoupeno 20 notebooku, 10 grafických tabletů, školení učitelů na práci s MS Teams již od září
 • zřízení e-mailových účtů pro žáky 1. - 9. ročníků
 • kompletně vymalovány učebny 1. stupně, šatny žáků 2. stupně, výměna osvětlení ve školní kuchyni, šatnách žáků a na schodištích 1.stupně
 • dokončení instalace žákovských skříněk pro žáky 2. stupně 
 • dvě oddělení ŠD stěhujeme do větších učeben v pavilonu 1. stupně
 • od 1. 9. 2021 zřizujeme přípravnou třídu
 • v dubnu realizujeme rekordní online zápis do 1. tříd, k zápisu se dostavilo 72 dětí
 • 1. 6. 2021 nastupuje nový školník
 • po modernizaci otevíráme všechny pavilony školy - únor 2021
 • vytváříme novou sborovnu pro učitelky 1. stupně a vzniká ateliér šikovné ruce
 • úprava zeleně v okolí školy, kácíme vzrostlé stromy v blízkosti pavilonu 1. stupně
 • realizujeme rozsáhlou inventarizaci majetku - doplnění nábytku na odpočinkové plochy - haly a chodby

 

Rok 2021 - 2022

 • pedagogický sbor doplňuje šest nových kolegů (matematika, informatika, český jazyk, anglický jazyk, tělesná a výtvarná výchova, 1.stupeň))
 • od 1. 9. 2021 vyučujeme informatiku dle RVP ZV v 5. - 9. ročníku
 • poradenské služby rozšiřujeme o činnost speciálního pedagoga
 • škola má 18 tříd (po 9 letech) a jednu třídu přípravnou, školu navštěvuje 440 žáků!! Zájem o školu stále roste, v roce 2017 navštěvovalo školu 375 žáků.
 • srpen až prosince - modernizace odborných učeben (fyzika, chemie, informatika, nová jazyková učebna) - realizace z projektu IROP
 • leden - spouštíme FV panely na střeše pavilonu 2. stupně
 • obnova nátěru podlahy v pravé tělocvičně
 • do školní jídelny kupujeme novou elektrickou pánev, kotel a škrabku na brambory
 • v září spouštíme instagramový účet školy
 • v prosinci probíhá výměna osvětlení ve všech kabinetech 2. stupně (14 kabinetů), na hale 1. stupně (suterén) a na chodbě v 1. patře vstupního pavilonu
 • uspěli jsme v projektu O2 chytrá škola (jako jedna ze dvou škol v kraji) a získáváme 100 000,-Kč na zvýšení digitální gramotnosti žáků a učitelů a také na zvýšení povědomí o bezpečném chování na internetu
 • v jazykové učebně využíváme od ledna 2022 nejmodernější SW pro výuku cizích jazyků Smart class
 • od dubna 2022 se zapojujeme do projektu Women for women - obědy pro děti zdarma
 • realizujeme rekordní zápis do prvních tříd!!! K zápisu se dostavilo 85 dětí! Využíváme elektronický systém pro online rezervaci termínu a hodiny zápisu. Otvíráme od 1. 9. 2022 tři první třídy!!
 • počet žáků školy se zvýšil od 30. 6. 2021 o 50 žáků!!! Školu nyní navštěvuje 460 žáků!
 • ve školní jídelně zavádíme modernější elektronický systém pro výdej obědů Strava5
 • modernizujeme dataprojektory v 8 třídách a zavádíme vyšší bezpečnostní prvky pro ochranu sítě, ICT a internetu
 • z projektu Národního plánu obnovy pořizujeme mobilní učebnu pro interaktivní výuku (10 tabletů) a stavebnice pro výuku robotiky

 

Rok 2022 - 2023

 • škola má 19 tříd a jednu třídu přípravnou, počet žáků se znovu zvýšil, do lavic usedlo 481 žáků!!
 • vyměnili jsme lino ve cvičné kuchyňce a na chodbě v 1. patře vstupního pavilonu. Nový lak dostala podlaha v modré tělocvičně
 • Česká školní inspekce školu navštívila v lednu 2023 na komplexní kontrolu, vystavila nám výborné vysvědčení s pochvalou
 • v soutěži "Finanční gramotnost" naši žáci postoupili do republikového finále
 • Tým florbalistů 4.-5. ročníků se probojoval do Republikového finále v Praze
 • dokončujeme vybavení šaten žáků skříňkami
 • posílili jsme bezpečnost a rychlost datové sítě a serveru
 • z důvodu havarijního stavu asfaltové hřiště, jsme ho uzavřeli a zakázali vstup (leden 2023)
 • vyměnili jsme osvětlení na halách 1. stupně (přízemí a 1. patro), v 5. oddělení ŠD a na všech žákovských WC
 • v kmenových učebnách a odděleních školní družiny jsme vyměnili 20 počítačů a 25 monitorů
 • koná se konkurz na ředitele školy (květen 2023), další funkční období zahájil pan ředitel PhDr. Radek Častulík
 • v červenci 2023 jsem spustili nové webové stránky školy

Rok 2023 - 2024

 • školu navštěvuje 480 žáků v 19 kmenových třídách a jedné třídě přípravné, kapacita školy byla od 1.9.2024 upravena na 675 žáků
 • škola má nově 5. oddělení školní družiny a kapacita byla navýšena na 141 dětí
 • v říjnu jsme vyměnili osvětlení v šatnách žáků 1. stupně, tamtéž jsme vymalovali
 • zvýšili jsme bezpečnost objektu a žáků a prevenci vandalismu, rozšířili jsme kamerový systém školy - nově snímají kamery venkovní prostory areálu (parkoviště u ŠJ, spodní bránu a vchod do ŠD a školní sportovní hřiště) a haly na 1., 2.stupni
 • v březnu přibylo nové osvětlení v halách 2. stupně (1.-3. patro) a keramické dílně
 • od 1.9.2023 jsme zapojeni do pilotního projektu "Provázející učitel", který ve spolupráci s FF UJEP připravuje budoucí učitele občanské výchovy
 • nová tabule je v učebně německého jazyka, modernizujeme dataprojektory v 8 třídách na 1. stupni
 • v kabinetech tělesné výchovy je vyměněné osvětlení, nový kancelářský nábytek, kabinety byly připojený k IT síti a do kabinetu byl instalován počítač. Na chodbě u tělocvičny jsme rozšířili wifi. 
 • nové IT bylo instalováno v administrativě školy
 • v říjnu je před školou položen nový asfalt na chodníky a u části vstupu do školy
 • z projektu Národní plán obnovy - prevence digitální propasti kupujeme 15 mobilních zařízení
 • leden 2024 byly zahájeny práce na přípravě modernizace hřiště - diagnostika a statické posouzení opěrné zdi
 • v květnu jsme otevřeli tichou studovnu pro žáky bez IT
 • do prvních tříd jsme zapsali rekordních 84 dětí

2024 - 2025

 • od 1.9. 2024 do funkce koordinátora ICT jmenována Ing Hana Rachačová